Categorieën
Blog Hack

Hack: Omkeerbaar (reversible) bombervest

English version starts under the Dutch version


Deze hack is gebaseerd op Billy & Betty – Threads by Caroline

Ook toe te passen op andere bombervest patronen.

Voor je start:

  • (NIET van toepassing voor Billy en Betty) Wil je van een bombervest met rits een omkeerbaar bombervest met drukknoopjes maken? Maak dan beide voorpanden twee centimeter breder. Zorg er sowieso voor dat je alle delen waar drukkertjes inkomen verstevigt met vlieseline (vergeet bij sommige versies niet om het heupboord ook te verstevigen)!

Stap 1: 

Naai de twee vestjes los van elkaar.

Sluit schoudernaden, zet de mouwen in, sluit de arm- en zijnaden. 

Laat in één mouw van de voering een keergat. Ik maak dit keergat meestal vlak onder oksel in de arm, ongeveer 5/6 cm breed, minstens één centimeter uit de ‘kruising’. 

Stap 2:

Naai het nekboord (de bomberkraag) vast aan een van de twee vestjes. Doe dit binnen de naadwaarde. 

Stap 3:

Zet beide vestjes vast aan het boord, goede kanten op elkaar. Het boord is hier nog één lange strook; je naait nog niets dicht, je naait alleen het boord vast aan beide vesten. 

Step 4: 

(Alleen van toepassing op het patroon Billy & Betty van Treads by Caroline, anders deze stap overslaan)

Plaats de buttonstrip tussen de twee vestjes, zowel links als rechts. Markeer het midden van de boord door de naden op elkaar te leggen. (step 4A). Plaats de buttonstrip precies daartussen (met wonder tape). Zorg dat je aan de bovenkant 1cm naadwaarde overhoudt (step 4B).

Wanneer je een rits gebruikt doe je exact hetzelfde, alleen gebruik je een rits in plaats van een buttonstrip. 

Stap 5:

Sluit het vestje helemaal rond. Eerst beide zijkanten, dan de neklijn. Let op dat je niet over je buttonstrip naait, maar precies er bovenlangs. 

Tip: Om de naden mooi door te laten lopen, zoals bij de overgang van je vest naar het boord, kun je hier wondertape/sewingtape gebruiken. 

Stap 6:

Naai de mouwboorden aan. Leg de vestjes op elkaar voor je neer, met de mouwen naar buiten (step A). Naai je mouwboorden dicht en vouw deze zoals een mouwboord (step B). Deel je mouwboorden en je mouwen in tweeën met een wonderclip/speld; een op de naad, een recht daar tegenover (step B/C). Pak beide mouwen van voering en buitenstof samen (step C), vouw de mouw van de voering een centimeter of 5 om (step D). Schuif hier het boord overheen, clip op clip (step E). Zorg dat de naden op elkaar liggen. Daaroverheen schuif je de mouw van de buitenstof (step F). Zet dit goed vast met clips/ spelden. Naai dit vast. 

Stap 7 (je kunt deze stap overslaan als je wilt):

Naai het midden van de boord samen. Dit zodat hij wat beter op zijn plek blijft zitten met het dragen. 

Stap 8:

Trim alle hoekjes bij en keer het vestje door het keergat in de mouw. 

Stap 9: 

Naai het keergat dicht. Bij een omkeerbaar vestje gebruik je een ‘onzichtbare naad’. (Kijk op YouTube voor een tutorial voor een ‘invisible seam’!) 

Zet de drukknoopjes in of topstisch de rits. 

Klaar! Hopelijk heeft deze tutorial je geholpen om je gevoerde (omkeerbare) vestje te maken!

Veel succes en plezier! 🙂

Hack: Make a (reversible) lined bomberjacket
Hack based on Billy & Betty – Threads by Caroline

Can also be applied to other bomber vest patterns.

Before you start:

  • (NOT for the Billy & Betty bomber jacket!) Do you want to turn a bomber jacket with zipper into a reversible bomber jacket with snaps? Then make both front pieces two centimetres wider. In any case, make sure that you use interfacing on the parts where the snaps will be attached (in some versions, do not forget to strengthen the waistband too)!

Step 1:

Sew the two jackets apart:

Sew shoulder seams, insert sleeves, close arm- and side seams.

Leave a turning gap in one sleeve of the lining. I usually make this turning gap just below the armpit in the arm, about 5/6 cm wide (see marks/dotted line), at least one centimetre from the “armpitcross”.

Step 2:

Sew the neckband (the bomber collar) to one of the two jackets. Sew within the seam allowance.

Step 3:

Sew both vests on to the waistband, good sides together. The waistband is still one long band here; you don’t sew anything close, you only sew the waistband to both jackets.

Step 4:

(Only applies to the Billy & Betty pattern from Treads by Caroline, otherwise skip this step)

Place the buttonstrip between both jackets, both left and right. Mark the centre of the waistband at the bottom by placing both seams together (step 4A). Place your button strip on it (with wonder tape). Make sure you have 1 cm seamallowanc at the top (step 4B).

When using a zipper you do exactly the same, but you use a zipper instead of the buttonstrip. 

Step 5:

Close the jacket completely. First both sides, then the neckline. Be careful not to sew over your button strip when sewing the neckline, but exactly above it. 

Tip: To make the seams run smoothly, such as at the transition from your vest to the waistband, you can use wonder tape / sewing tape here.

Step 6:

Sew on the sleeve cuffs: 
Put your jacket down in front of you, with all sleeves pointing outwards (step A). Close your sleeve cuffs and fold them like the pattern says (step B). Divide your sleeve cuffs and your sleeves in two with a wonderclip / pin; one on the seam, one directly opposite (step B/C). Take both sleeves from lining and outer fabric together (step C). Fold the lining sleeve about 5 centimetres, so you can see the right side of the fabric (step D). Slide the sleeve cuff over it, with the opening first, clip on clip (step E). Make sure the seams are on top of each other. Slide the outer fabric sleeve over it (step F). Secure this well with clips / pins. Sew these layers together. 

Step 7 (you can skip this if you want):

Sew the middle part of the waistband together. This ensures that the waistband stays in place better.

Step 8:

Trim all corners and turn the jacket through the turning gap in the sleeve.

Step 9:

Sew up the turning gap. With a reversible jacket you use an “invisible stitch” (step B). (Find yourself great tutorials on You Tube!)

Put the buttons in or topstitch the zipper.

Done! Hopefully this tutorial helped you to make your lined (reversible) jacket!
Good luck and have fun! 🙂

10 reacties op “Hack: Omkeerbaar (reversible) bombervest”

Super duidelijke uitleg, ik heb alleen een vraag m.b.t de boordstof voor de onderkant van het vest. Heb je de boordstof hiervoor 2 keer zo breed genomen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *